منو
تبلیغات و مسٔولیت اجتماعی( CSR)

تبلیغات و مسٔولیت اجتماعی( CSR)

سازمانها را نمی‌توان صرفا یک واحد اقتصادی به حساب آورد زیرا که در شرایط گوناگون اقتصادی بر جامعه تاثیر می‌گذارند برای مثال می‌توانند در شرایط بد اقتصادی باعث بالا بردن نرخ بهره، رانت، وعدم شفافیت در اجتماع شوند، سازمانها را می‌توان از زوایای متفاوتی برسی کرد زیرا فرهنگ سازمانها بر رفاه و فرهنگ جامعه تاثیر گذار است به همین سبب این سازمانها نسبت به جامعه خود مسٔولیت‌های دارند که در قالب پروژه‌های CSR ارائه می‌شود.

تبلیغات موثر

تبلیغات موثر

راه کارهای جهت اثر بخش کردن تبلیغات، که شما را یاری می‌دهد تا تبلیغاتی با کیفیت مطلوب داشته باشد و به اهدافی که در نظر دارید دست پیدا کنید.