منو
5 مزیت تبلیغ هدایای تبلیغاتی

5 مزیت تبلیغ هدایای تبلیغاتی

در یکی از نظر سنجی های صورت گرفته ، 52% اعلام کرده اند که احساسشان نسبت به شرکت هایی که به آنها هدایای تبلیغاتی داده اند مثبت است و حدودا 50% از آنها نیز به استفاده روزانه خود از این هدایا اشاره کرده اند.در یک نظر سنجی، 52% افراد گفته اند که احساس آنها نسبت به شرکت هایی که از آنها هدایای تبلیغاتی دریافت کرده اند، مثبت است و نزدیک به 500% از افراد نیز به استفاده روزانه خود از این هدایا اشاره کرده اند